Ar tikrai keičiant namo stogo dangą nereikia statybos leidimo?

04/19/2023

Norint pakeisti seną vienbučio ar dvibučio gyvenamojo namo stogo dangą, svarbu žinoti, kad bendruoju atveju statybą leidžiančio dokumento (SLD) privalomumas yra nustatomas pagal statinio kategoriją, statybos rūšį, statinio paskirtį bei teritoriją, kurioje yra žemės sklypas.

Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" 12 punkte nurodoma, kad statinio paprastojo remonto tikslas – atnaujinti esamą statinį, jo nerekonstruojant ir kapitališkai neremontuojant. Į šią statybos rūšį patenka visi statybos darbai, nenurodyti VI ir VII skyriuose, tarp jų:

  • sąramų laikančiose sienose stiprinimas, keitimas jų nesilpninant; pavienių elementų (rąstų, gegnių, plytų ir pan.) laikančiose konstrukcijose pakeitimas, nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų;
  • fasadų ar stogo dangos ar apdailos keitimas.

Žinotina, kad atvejai, kai privalomas SLD paprastojo remonto darbams, yra nurodyti Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 punkte: branduolinės energetikos objekto statinių paprastajam remontui; kultūros paveldo statinio paprastajam remontui, kai keičiama statinio išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai sutvarkyti stichinės nelaimės sukeltus padarinius; įrengiant, pertvarkant, išmontuojant pastato dujų, šildymo ar elektros bendrąsias inžinerines sistemas (išskyrus vienbutį gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio paskirties statinį, nesudėtingąjį statinį); aplinkos ministro nustatytais atvejais statinio paprastajam remontui mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros ir aplinkos ministrų nustatytais atvejais kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar kitoje teritorijoje – kai keičiama pastato išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti.

Atvejai, kai SLD privalomas paprastajam remontui taip pat nurodyti statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 "Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" 3 priedo 4 punkte: atliekant ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo ar viešojo pastato paprastąjį remontą mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, – kai keičiama pastato išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti.

Primintina, kad pastato išvaizdos keitimu laikoma:

  • balkonų, lodžijų įstiklinimas;
  • fasado elementų keitimas (keičiant spalvą, matmenis, suskaidymą), naujų įrengimas;
  • esamų angų nuo 0,2 m2 ir didesnio ploto pastato fasade užtaisymas;
  • šlaitinio stogo dangos keitimas (keičiant spalvą ir (ar) dangos tipą), dažymas (keičiant spalvą), stoglangių įrengimas ant šlaitinio stogo, keitimas (keičiant spalvą, matmenis, suskaidymą);
  • fasadų dangos įrengimas, keitimas (keičiant spalvą ir (ar) dangos tipą), dažymas (keičiant spalvą);
  • didesnės kaip 0,01 m3 tūrio įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastato fasado ar šlaitinio stogo;
  • įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų, iškylančių daugiau kaip 1 m virš pastato plokščiojo stogo parapeto, tvirtinimas ant pastato plokščiojo stogo;
  • Kultūros vertybių registre nurodytų kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių keitimas (pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 "Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" 3 priedo 5 punktą).

Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad statinio projektas turi būti parengtas, kai privaloma gauti šio įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1–7 punktuose nurodytus statybą leidžiančius dokumentus (SLD).

Taigi, SLD privalomas gyvenamojo namo paprastajam remontui, kai keičiama statinio išvaizda, jei šis namas yra kultūros paveldo statinys. Tuomet turi būti parengtas paprastojo remonto aprašas ir gautas SLD.

Kitais atvejais (paprastojo remonto atveju) rengti paprastojo remonto aprašą ir gauti SLD neprivaloma.

Tačiau jei gyvenamasis namas yra bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas, tuomet stogo remonto darbams atlikti privaloma turėti bendraturčių sutikimus.

Šaltinis: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija